ပြန်လည်ရယူခြင်းကျမ်း

ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက်တွင် သမ္မာကျမ်းစာကို ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းများမှာ ပို၍ပို၍ တိုးတက်မှုရှိလာခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဆိုသော် အသစ်သောဘာသာပြန်ခြင်းသည် အရင်ကျသော စာအုပ်များကို အမွေဆက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ အရင်ကျသောစာအုပ်များသည် နောက်ထွက်လာမည့် စာအုပ်များအတွက် လမ်းဖွင့်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အသစ်သောဘာသာပြန်ခြင်းသည် အရင်ကျသော စာအုပ်များမှ အကူအညီကိုရယူကာ ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ပို၍ပို၍တိုးတက်မှုရှိရ မည်ဖြစ်သည်။ ဓမ္မသစ်ပြန်လည်ရယူသောကျမ်း (Recovery Version of the New Testament) သည် အရင်ကျ၍အဓိကအခွင့်အာဏာရှိသော အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာအုပ်များမှ ဆင်းသက် လာခြင်းဖြစ်၍၊ ထိုအရင်ကျသောကျမ်းများကို ကျမ်းညွှန်းအဖြစ်ယူဆောင်ထားပြီး၊ အခြားသောသူများ၏လက်တွေ့ ကျင့်သုံးခြင်းများမှ သင်ခန်းစာများကို စီစစ်စုပေါင်းသင်ယူခဲ့ရုံသာမက၊ ဘက်လိုက်ခြင်းများနှင့် မမှန် ကန်သောစီရင်ခြင်းများကိုလည်း ကြိုးစား၍ရှောင်ရှားထားသည်။ ဤကျမ်းသည် အခြားသောကျမ်း များ၏ဦးဆောင်လမ်းညွှန်ခြင်းကို ရယူပြီး၊ ဘုရားဆိုင်ရာနှုတ်ကပတ်တော်၌ရှိသော ဖွင့်ပြခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးသောစကားပြောခြင်းဖြင့် ကြိုးစား၍ မစထောက်ပံ့ထားသည်။ ဤသို့ဖြင့် ယင်းသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား၌ အမှန်ကန်ဆုံးထင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။