ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏ အကြောင်းအရာများ

Matthew နိုင်ငံတော် ဧ၀ံဂေလိတရား – ယေရှုခရစ်သည် ရှင်ဘုရင် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခြင်း
Mark ဘုရားသခင်၏ ဧ၀ံဂေလိတရား -ယေရှုခရစ်သည် အစေခံ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခြင်း
Luke အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်ခြင်း ဧ၀ံဂေလိတရား – ယေရှုခရစ်သည် လူသား ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခြင်း
John အသက်၏ ဧ၀ံဂေလိတရား – ယေရှုခရစ်သည် မိမိကိုယ်တိုင် တိုးပွားစေရန် အသက်အဖြစ် ကြွလာသော ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခြင်း
Acts ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ဖြစ်သော အသင်းတော်များ ထွက်ပေါ်လာရန်အလို့ငှာ တက်ကြွတော်မူခြင်း၌၊ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်၊ တပည့်တော်များမှတစ်ဆင့်၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်သော ခရစ်တော်၏ တိုးပွားခြင်း
Romans ဘုရားသခင်၏ ဧဝံဂေလိတရား – ဒေသန္တရအသင်းတော်များအဖြစ် ထင်ရှားသော ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာတော် စေ့စပ်ထုံးဖွဲ့ခြင်းရှိရန် အပြစ်သားများကို ဘုရားသားများ ဖြစ်စေခြင်း
1 Corinthians အသင်းတော်၌ရှိသောပြဿနာများအားလုံးကို ဖြေရှင်းပေးသော ခရစ်တော်နှင့် ကိုယ်တော်၏ကားတိုင်
2 Corinthians ပဋိညာဉ်တရားသစ်အမှုတော်နှင့်အမှုဆောင်များ
Galatians ခရစ်တော်သည် ပညတ်တရားနေရာ၌ အစားထိုး၍၊ ဘာသာတရား၊ ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းတို့နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း
Ephesians အသင်းတော် – ခရစ်တော်၏နက်နဲခြင်း၊ ခရစ်တော်၏ ပြည့်ဝပြည့်စုံခြင်းတည်းဟူသော ခရစ်တော်၏ ကိုယ်ခန်ဓာတော်သည် ဘုရားသခင်၏ ပြည့်ဝပြည့်စုံခြင်းဖြစ်လာခြင်း
Philippians ခရစ်တော်ကို တွေ့ကြုံခံစားခြင်း – ခရစ်တာ်ကို ကွၽနု်ပ်တို့၏ အသက်ရှင်ခြင်း၊ စံနမူနာ၊ ပန်းတိုင်၊ တန်ခိုးတော်နှင့် လျှို့ဝှက်ချက်အဖြစ် ယူဆောင်ခြင်း
Colossians ခရစ်တော် – ဘုရားသခင်၏နက်နဲခြင်းနှင့် ကိုယ်ထင်ရှားခြင်း၊ အသင်းတော်၏ ဦးခေါင်းတော်နှင့် စေ့စပ်ထုံးဖွဲ့ခြင်း၊ သန့်ရှင်းသူများ၏ ခွဲခန့်ထားသောဝေစု၊ အသက်၊ စေ့စပ်ထုံးဖွဲ့သောအရာနှင့် မှျော်လင့်ခြင်း၊ ကောင်းသော အရာအားလုံး၏ ကိုယ်ခန်ဓာတော် တည်းဟူသော အရာအားလုံး၌ ပထမနေရာရှိသော အရာအားလုံး ပါဝင်သောအရှင်
1 Thessalonians အသင်းတော် အသက်တာအတွက် သန့်ရှင်းသောအသက်တာ- အသက်ရှင်သောဘုရားကို အစေခံခြင်း၊ သန့်ရှင်းသောအပြုအမူ၌ မိမိတို့ကိုယ်ကို ပြုမူကျင့်ကြံ၍၊ သခင်ဘုရား၏ကြွလာခြင်းကို စောင့်မှျော်နေခြင်း
2 Thessalonians အသင်းတော်အသက်တာအတွက် သန့်ရှင်းသောအသက်တာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ခွန်အားပေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်း
1 Timothy အသင်းတော်နှင့်စပ်လျဉ်းသော ဘုရားသခင်၏စီမံကိန်း
2 Timothy အသင်းတော်၏ ကျဆင်းခြင်းကို ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ခြင်း
Titus အသင်းတော်၌ အစဉ်တကျ တည်ရှိခြင်း
Philemon လူသစ်၌ရှိသော ယုံကြည်သူများ၏ တူညီသောအဆင့်အတန်းကို ဖော်ပြခြင်း
Hebrews ခရစ်တော်သည် ဂျူးဘာသာနှင့် တကွ ၎င်းနှင့် ဆက်နွှယ်နေသော အရာမှန်သမျှထက် သာလွန်ထူးမြတ်၍၊ ကိုယ်တော်ပြီးမြောက် ပြည့်စုံခဲ့သော ပဋိညာဉ်တရားသစ်သည် ပဋိညာဉ်တရားဟောင်းထက် သာ၍ ကောင်းမြတ်ခြင်း
James လက်တွေ့ကျသော ခရစ်ယာန်အသက်တာ၏ စုံလင်ခြင်း
1 Peter ဘုရားသခင်၏ အုပ်စိုးမှုအောက်၌ရှိသော ခရစ်ယာန်အသက်တာ
2 Peter ဘုရားဆိုင်ရာ စီမံခြင်းနှင့် ဘုရားဆိုင်ရာ အုပ်စိုးခြင်း
1 John ဘုရားအသက်၏ မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း
2 John မှားယွင်းသောအယူဝါဒ၌ ပါဝင်ဆက်ဆံခြင်းကို ဆန့်ကျင်တားမြစ်ခြင်း
3 John လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များကို သမ်မာတရား၌ ခွန်အားပေးခြင်း
Jude ယုံကြည်ခြင်းအတွက် တိုက်လှန်ခြင်း
Revelation ဘုရားသခင်၏ ထာဝရစီမံကိန်းအတိုင်း ဘုရားသခင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၏ အလယ်ဗဟိုဖြစ်သော ခရစ်တော်
Material adapted from The New Testament Recovery Version, Witness Lee, ©1985, 1991.
Used by permission of Living Stream Ministry, Anaheim, CA. All rights reserved.